Општо за КОМЗ

Во 2002 со усвојување на амадманите на Уставот на Република Македонија, се донесе нов закон на локална самоуправување кој што помага за зацврстување на демократија низ целата земја и доближување на јавните услуги до граѓаните.
повеќе...

Мандат и улога

Мандатот и улогата на КОМЗ би можеле да се сумираат во следниве теми:

Правно-обврзувачки прашања поврзани со членот 41 од ЗЛС;
Разрешување на конфликти и недоразбирања;
повеќе...

Членови на КОМЗ

Комисијата за односи меѓу заедницте при Општина Куманово е составена од следните членови:

1. Богдан Таневски – Претседател на Комисијата
2. Јорданчо Давитковски – претставник на македононската заедница
повеќе...